ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านอายุรศาสตร์เขตร้อน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์