ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยาด้านแบคทีเรีย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล