ดร.ทิตา สุนทรวิภาต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านEarth, Environmental and Biological Sciences

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ทิตา สุนทรวิภาต