อ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
ติดต่อ : 055-416601-20 ต่อ 1400

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการจัดการเงิน การบัญชีและการคำนวณต้นทุน การผลิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท โซริฮาบุ จำกัด

อ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี