อาจารย์บุษบากร คงเรือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าด้านสมุนไพร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์บุษบากร  คงเรือง