อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, Innovation technology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร