อาจารย์สุขหรรษา ยศแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาจีน,การสอน,วิจัยทางภาษาและการสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุขหรรษา ยศแสน