นางสาวฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1) การปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก