นางสาวนิชธาวัลย์ ฟูคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จีนศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนิชธาวัลย์  ฟูคำ