อาจารย์พนมพร สารสิทธิยศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิจัยชุมชน-พื้นที่,การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม,วิธีการอนุรักษ์ใบลาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พนมพร สารสิทธิยศ