ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ : .

ความเชี่ยวชาญ
ภูมิศาสตร์การใช้ที่ดิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  คำใจหนัก