นางสาวณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาวะผู้นำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล