อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Modern Trade Management

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา