นางสาวปริยนุช ปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการทางการเงิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปริยนุช ปัญญา