อาจารย์สุภาพร บางใบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุภาพร  บางใบ