อ.ดร.ชาติทะนง โพธิ์ดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ติดต่อ : chattanong@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
วัฏจักรคาร์บอน, การหมุนเวียนธาตุอาหาร, นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม, แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ซี.เอช อาร์ทดีไซน์ จำกัด

อ.ดร.ชาติทะนง โพธิ์ดง