นางสาวศศิชา สุขกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
UNIVERSAL DESIGN (การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวศศิชา สุขกาย