นายสุริยา​ อดิเรก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสุริยา​ อดิเรก