อาจารย์Nguyen Ngoc_Tuan

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Aquarium fish culture

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์Nguyen Ngoc_Tuan