ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านInternational Communication

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม