ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา มณีอุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบกราฟิก, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, การพัฒนาท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา มณีอุด