นางสาวกาญจนา ขัติทะจักร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกาญจนา ขัติทะจักร์