นางสาวลลิตา สัมฤทธิตานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษา,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวลลิตา สัมฤทธิตานนท์