อาจารย์สุรพล ชุ่มกลิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบฐานข้อมูล,เว็บแอพพลิเคชั่น,การรู้จำและการคัดแยก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุรพล ชุ่มกลิ่น