อาจารย์โอปอล์ รังสิมันตุชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการท่องเที่ยว BCG,ท่องเที่ยวโลจิสติกส์ชุมชน,โรงแรมในมิติอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์โอปอล์  รังสิมันตุชาติ