นางสาวเปรมวดี กิรวาที

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาสังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเปรมวดี กิรวาที