อาจารย์สมเจตน์ บุญชื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอุตสาหกรรม,เขียนโปรแกรมคอมพิวตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สมเจตน์ บุญชื่น