นายทินกร ชอัมพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายทินกร ชอัมพงษ์