ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรษา จิตต์มั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชี,ด้านการเงิน,ด้านภาษี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรษา  จิตต์มั่น