ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤช ศรีละออ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ข้าวไร่

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤช ศรีละออ