นางสาวมีนา. กรมมี

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อาหาร ดิน และวัสดุทางการเกษตร,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านระบบการผลิตแบบ OEM,การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสุทธิพันธุ์ แดงใจ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแปรรูปผลไม้-เนื้อสัตว์,การยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร,การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พจนีย์ แสงมณี

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการดินและธาตุอาหารพืช,การออกแบบสูตรปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์,ระบบควบคุมคุณภาพการเพาะปลูกพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสุมนธา คชฤทธิ์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ,ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กฤษฎา ตัสมา

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น,การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม,ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พลอยชมพู เชาวนปรีชา

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์สื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม,การสื่อสารเชิงวิพากย์ละคร ภาพยนตร์ และสื่ออื่นๆ ,การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ /Creative visual thinking

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม