ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศิลป์ กันธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐกิจพอเพียง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศิลป์  กันธา