อ.จันทิมา ปกครอง

สาขาวิชา : ศิลปกรรม
ติดต่อ : 055-411096 ต่อ 1410

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนผ้าลับแล

อ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี

สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
ติดต่อ : 055-416601-20 ต่อ 1400

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการจัดการเงิน การบัญชีและการคำนวณต้นทุน การผลิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท โซริฮาบุ จำกัด

อ.ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์

สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ติดต่อ : 055-411096 ต่อ 1417

ความเชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท วิระยะเอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด