อาจารย์พัชรี ดินฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สังคมศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พัชรี ดินฟ้า