อาจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค