ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฆัมภิชา ตันติสันติสม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Information System

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฆัมภิชา ตันติสันติสม