ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชัย โปธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชัย  โปธิ