อาจารย์ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย,วรรณคดีไทย,คติชนวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปาริชาต  กัณฑาทรัพย์