นางสาวกฤษณา เขียวมั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Web Technologies

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกฤษณา เขียวมั่ง