ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านIT

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร