นางสาวเยมีฮี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาเกาหลี,วัฒนธรรมเกาหลี,เกาหลีศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเยมีฮี