รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Database System

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์