นายภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์