นางสาวกมลฉัตร กล่อมอิ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกมลฉัตร  กล่อมอิ่ม