อาจารย์ชัยยา นรเดชานันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการพยาบาล
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสร้างเสริมสุขภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชัยยา นรเดชานันท์