นายสุรกานต์ พยัคฆบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พฤติกรรมวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสุรกานต์ พยัคฆบุตร