ดร.ประสิทธิ์ ไชยศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บริหารการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ประสิทธิ์  ไชยศรี