ดร.วุฒิพงศ์ บัวช้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การเมืองพลเรือน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.วุฒิพงศ์ บัวช้อย