นายณัฐวัฒน์ โสมดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายณัฐวัฒน์ โสมดี