นางสาวศิริพรรณ สุวรรณาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวศิริพรรณ สุวรรณาลัย